Trygghetsgaranti

 1. GMG Trygg 3/300 gäller 3 månader eller 300 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.
 2. GMG Trygg 6/600 gäller 6 månader eller 600 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.
 3. GMG Trygg 12/1200 gäller 12 månader eller 1200 mil beroende på vad som infaller först. Utgår från leveransdag och mätarställning vid leveranstillfälle.

 

Garantin avser skador på följande komponenter (ej slitagedelar).

 1. Motorelektronik: Motorstyrenhet, ECU eller motsvarande.
 2. Motor: Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
 3. Bakaxel: Bakaxelns inre rörliga delar.
 4. Styrsystem: Servopump, rattstång och styrväxel. Ej elektronik.
 5. Bromssystem: Huvudbromscylinder, Bromsservo, Bromskraftförstärkare och Bromsvätskebehållare.
 6. ABS-system: ABS-hydraulaggregatet och databoxen för ABS systemet.
 7. Elsystem: Startmotor och generator.
 8. Växellådan: Växellådans inre rörliga delar. Ej Lamellpaket och ventiler i DSG och Automatlåda.
 9. Insprutningssystem: Temperaturgivare, pulsgivare, atmosfärstryckgivare, luftmassa-mätare.
 10. Turboaggregat/Kompressor: Aggregatets inre rörliga delar, ej Waste Gate och VVT elmotor.
 11. Bränslesystem: Bränslepump i tank, tryckventiler och tank armatur.
 12. Drivaxlar och kardan: Ej trasiga gummidamasker, Hardy skiva eller stödlager.
 13. Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databoxen för luftkonditioneringen.
 14. Airbagsystemet: Samtliga Airbags, sensorer och databox.
 15. Kupéelektronik: El hissar, el taklucka (ej panoramatak), centrallås, blinkersystem, vindrutetorkarmotor, farthållare i standardutförande, tänd modul för xenon.
 16. Avgassystem: Avgassystem ej katalysator eller partikelfilter.
 17. Koppling: slavcylinder, huvudcylinder kopplingswire, utvändig hydraulledning, ej lager, tryckplatta och lamell.
 18. Fyrhjulsdrift: Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften, utom lameller och pumpar.
 19. Kylsystem till motor: Kylare, kylfläkts motor, temperaturgivare.
 20. Material: Förbruknings materiel i samband med garantireparation t.ex. olja, glykol och köldmedium.

 

Aktsamhetskrav.

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta GMG Garanti AB omgående när det uppstår ett fel som kan komma att omfattas av GMG Trygghetsgaranti, detta sker via ett formulär som finns på www.gmggaranti.se, formuläret heter anmäl skada.

Egenavgift.

 1. GMG Trygg 1-3 månader: 1500:-
 2. GMG Trygg 3-6 månader: 3000:-
 3. GMG Trygg 7-12 månader: 6000:-

Egenavgiften ändras efter 90 dagar och 180 dagar.

Garantin ersätter skador som överstiger det belopp som är satt per respektive garanti och månad som skadan sker.

Löptid.

Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Reparation.

Vid reparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället.

Alla skador ska repareras hos GMG Motor AB om inget annat har överenskommits.

Om reparation utförs utan GMG Garanti ABs medgivande betalar inte GMG Garanti AB för reparationskostnaden.

Skötsel.

För att garantin ska vara giltig måste fordonet skötas enligt tillverkarens föreskrifter. Under perioden för garantins giltighet skall service utföras av GMG Motor AB (garantistället) eller annan auktoriserad bilverkstad. Om reparationer eller underhåll sker på annat ställe än garanti stället, måste det utföras fackmannamässigt och dokumenteras i service bok och serviceprotokoll.

Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.

Undantag.

Hög oljeförbrukning. Nycklar eller fjärrkontroller med tillhörande elektronik. Kablar, kontakter, underhållnings/kommunikations inklusive trådlös/navigationsutrustning. Garantin omfattar inte skador som uppkommit genom yttre påverkan, överhettad motor, brända ventiler, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrasion, läckage, kollision eller normalt slitage i tex leder, gummibussningar, kedjor, trasiga lampor, pixelfel, dioder, displayer eller dylikt.

I de fall maskinskadeförsäkringen täcker något av de saker som omfattas av garantin betalar GMG Garanti eventuell mellan skillnad i självrisk mellan försäkringens självrisk och garantin.

Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.

Felsökning.

Om kund har påtalat ett fel som efter felsökning visar sig inte omfattas av garantin så faller det på kund att ersätta verkstaden för dess kostnader i samband med felsökningen.

Övriga villkor.

Den dag som kund anmäler skadan till GMG Garanti AB via skadeanmälan på www.gmggaranti.se anses som den dag skadan har uppkommit och räknas som skadedatum.

Garantin ersätter maximalt belopp upp till 75% av ett prisbasbelopp under garantitiden vid ett eller flera tillfällen, varje garanti åtgärd räknas som ett nytt skadetillfälle och en ny egenavgift kan komma att tas ut om inte felet är samma.

Garantiavtalet är knutet till personen och fordonet som är knutet till garantin, garantin upphör automatiskt när fordonet byter ägare. Ingen garanti är giltig utan giltigt garantibevis från GMG Garanti AB. Garantibevis skickas till den e-postadress som anges vid försäljningstillfället.

Konsumentköplagen.

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler.

Tvist.

Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas i allmän domstol.

Se ytterligare information och uppdateringar på vår webbsida.

Senast uppdaterad: 2017-01-17 (Rev 1.1)